Opdrachtgevers

Inspectie SZW / Arbeidsinspectie

 • Ontwikkelen en implementeren interventietoolbox
 • Intervisie medewerkers iSZW als begeleider bij de interventietoolbox
 • Ondersteunen programmamanager bij ontwikkelen programma markttoezicht professionele producten
 • Maatwerkworkshop voor AI-vakexperts.

ILT / VROM Inspectie / Inspectie V en W

foto Roel Hemkes

 • Ontwikkeling ToekomstNavigator, genomineerd voor de innovatieprijs handhaving en toezicht. Lees ook het juryrapport
 • Risico- en doelgroepanalyse met betrekking tot de productie en verwerking van bodemassen uit Afval Energie Centrales. Zie ook Signaalrapportage bodemas, uitgebracht naar aanleiding van deze analyses.
 • Interventiestrategie Legionellabeheer prioritaire instellingen.
 • Interventiestrategie Reach, uitgewerkt in samenwerking met VWA, de AI en de departementen van VROM, SZW en VWS.
 • Train de trainer project, opleiding van inspecteurs in het faciliteren van tafel van elf sessies.

Bestuurlijk Omgevingsberaad

 • De Markt de Baas“, een verkenning naar ervaren knelpunten in de aanpak milieucriminaliteit. Dit rapport verkent de praktische knelpunten en stelt de Ministers van I&W en J&V samen met de 2e kamer in staat om de aanpak van milieucriminaliteit te verbeteren. Dit project is uitgevoerd samen met het CCV

DCMR

 • Opstellen DCMR Meerjarenprogramma met draagvlak intern en bij stakeholders. Introductie van meetbare resultaatdoelstellingen in plaats van inspanningsafspraken.

Agentschap voor Natuur en Bos België

foto Kevin Squeak
 • Uitvoeren integrale risicoanalyse voor alle toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden van het agentschap.
 • Doelgroepanalyse voor enkele doelgroepen met een hoog risicoprofiel, vertaald in een interventiemix op maat.

Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied en IJmond

foto Stefan Speelberg
 • Als onderdeel van PUmA bij de opzet van de omgevingsdiensten in samenwerking met alle stakeholders uitwerken van een interventiestrategie rond asbest.

Omgevingsdienst Overijssel

foto Alexandre Prevot
 • Bij de oprichting van de RUD ontwikkelen van een met alle stakeholders afgestemde werkwijze, inclusief een opzet voor de besluitvorming binnen Overijssel.
 • Een interventiestrategie voor asbest en grondstromen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 
 • Ondersteuning bij het opstellen van interventiestrategieën voor:
  • Biologische Agentia.
  • Aardolie, Chemie, Kunststof en Rubber.
  • Geluid en trillingen
  • Markttoezicht

NVWA

foto Marco Verch
 • Ondersteunen van 20 productmanagers bij het opstellen van handhavingsprogramma’s.
 • Begeleiding project eenduidig toezicht in de recreatiesector.
 • Begeleiding toezicht in de horeca.
 • Interventiestrategie GHS, in samenwerking met VROM-i, IVW, AI, en de ministeries van VWS, SZW, VROM en VenW.

Koninklijke Marechaussee / NCTB

 • Uitvoeren gedragsanalyse met betrekking tot security bij boarding op Schiphol

Douane

 • Begeleiden bestuurlijke wegingen, een aanpak voor strategische prioriteitstelling.
 • Opleiding risicoanalisten.
 • Workshop handhaving voor management en directie

Erfgoedinspectie

 • Workshop “toekomst van de monumenteninspecties”
 • Risico- en doelgroepanalyses voor collecties, monumenten, archieven en archeologie.

Nationale Zorgautoriteit

 • Ondersteuning projectleiders bij het opstellen van toezichtsarrangementen voor:
  • Declaratie door ziekenhuizen
  • Fraude in de thuiszorg
  • Inkoop forensische zorg
  • Transparantie bij informatie in het kader van de AWBZ

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Mee verzorgen en ontwikkelen van 5 masterclasses.
 • Ontwikkelen en verzorgen van verdiepingsdagen voor ervaren toepassers.
 • Beproeven methodiek bij een aantal pilots (o.a. LNV, OCW, IND, VROM).
 • Ondersteuning ontwikkeling handhavingsspel

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Begeleiding verschillende trajecten met behulp van Programmatisch Handhaven.

Functioneel Parket

 • Begeleiding van tot stand komen en invullen van handhavingsarrangementen tussen de provincies en het FP.

Immigratie en Naturalisatie Dienst

 • Invoering programmatisch handhaven, ondermeer pilotprojecten met betrekking tot handhaving binnen het moderne immigratiebeleid.

Koninklijke Landelijke Politie Dienst

foto Simone Richter-Berlin
 • Veiligheid op het water, ontwikkeling programmatisch handhaven met ondermeer RWS en IVW.

OPTA

 • Cursus programmatisch handhaven.
 • Begeleiding pilot projecten.

Provincie Zeeland

 • Met provincie en Zeeuwse gemeentes ontwikkelen van een nieuwe risicoanalyse methodiek gericht op de WABO.
 • Opstellen handhavingsarrangement Natura 2000 gebieden

Agentschap NL / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Workshop programmatisch handhaven voor team WBSO
 • Risico- en gedragsanalyse uitvoering Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelwerk.

Belastingdienst

 • Cursus gebruik gereedschappen programmatisch handhaven voor analisten van de Dienst Toeslagen.
Foto’s visualhunt.com. Licentie creative commons. Waar bekend is de naam van de fotograaf vermeld.